เข้าพบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT

22 August 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 คุณกิตติศักดิ์ อุดมแดงอร่าม นายกสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย ได้นำคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2562-2564 เข้าพบ คุณดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT และผู้บริหารสถาบันฯ เพื่อแนะนำคณะกรรมการสมาคมฯ และ หารือการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินไทย

ในเบื้องต้น สถาบันฯ และ สมาคมฯ ได้มีความเห็นตรงกัน เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันในหลายๆ ด้าน โดยมี ประเด็นหลักจากการประชุมหารือ ดังนี้

1. สมาคมฯ เล็งเห็นว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT มีศักยภาพสูง และที่ผ่านมาได้เป็นแกนหลักในการทำงานของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ จึงพร้อมให้การสนับสนุนสถาบันฯในทุกๆ ด้าน

2. สมาคมฯ เห็นด้วย ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าใช้บริการการตรวจสอบคุณสมบัติโลหะเงินในด้านต่างๆ ที่ทางสถาบันมีให้บริการแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม โดยจะหาความร่วมมือกันในเรื่องค่าบริการราคาพิเศษที่สามารถเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์กับสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทยไปพร้อมกัน

3. สมาคมฯ และสถาบันฯ เห็นตรงกันว่า มีความเป็นไปได้ ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินไทย ในโครงการอัตลักษณ์เครื่องเงินไทยในเฟส 2 ที่กำลังจะมาถึง

4. จัดให้มีความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในอนาคต ระหว่างสมาคมฯ และ สถาบันฯ ในการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินไทย ในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนา และการอบรมทักษะในด้านต่างๆ ฯลฯ

5. สมาคมฯ ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ หรือเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น

6. สมาคมฯ ยินดี ที่จะส่งตัวแทนจากสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ในการร่วมทำงานในโครงการต่างๆ หากได้รับการร้องขอ

7. ร่วมมือกันทำงานในทุกๆด้าน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม

********************************************
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครสมาชิกได้ที่

Thai Silver Exporter’s Association
สมาคมเพื่อผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย
Line: @TSEA
Email: admin.k@thaisilver.or.th