สิทธิ์ประโยชน์ของ สมาชิกสมาคมฯผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย Update 2019

 1. สมาคมฯออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อใช้ในการยื่นขอจดทะเบียนยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ภพ. 01.5) กับกรมสรรพากร ในการซื้อวัตถุดิบเม็ดเงิน และต่ออายุ ภพ.01.5 ฟรี ทุกปี ตลอดอายุสมาชิก
 2. สมาคมฯออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ เพื่อใช้ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการส่งออกที่ดี หรือขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ส่งออกที่ดี กับกรมสรรพากร ฟรี ตลอดอายุสมาชิก
 3. ได้รับสิทธิ์พิเศษในการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ ทำงาน ในด้านต่าง ๆ เช่น การตลาด การภาษี การแสดงสินค้าต่างประเทศ การผลิตและเทคโนโลยี ฯลฯ เพื่อร่วมทำงานและผลักดันเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรม ได้รับสิทธิ์ 1 ท่านต่อบริษัทฯ
 4. ได้รับสิทธิ์พิเศษในการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ที่จัดขึ้นโดยสมาคมฯ หรือที่สมาคมฯ จัดร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆ
 5. ได้รับสิทธิ์พิเศษในการใช้บริการ ขนส่งสินค้าไปงานแสดงสินค้าต่างประเทศในราคาพิเศษ ตามเงื่อนไขที่สมาคมฯจัด
 6. ได้รับสิทธิ์ โปรโมชั่น ค่าที่พักโรงแรมในต่างประเทศ หรือค่าตั๋วเครื่องบิน ในราคาพิเศษเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ ในการเดินทางไปออกงานแสดงสินค้าต่างประเทศต่างๆ ที่สมาคมฯได้จัดเตรียมสิทธิ์ไว้ให้
 7. ได้รับคำปรึกษา ในการขอเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การของบ SME-Proactive
 8. ได้รับสิทธิ์พิเศษ ในการลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านผ่านทางเวปไซด์สมาคมฯ ตามเงื่อนไขของสมาคมฯกำหนด
 9. ได้รับสิทธิ์พิเศษในการ ประชาสัมพันธ์รายชื่อบริษัทท่าน ผ่านทาง สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ (สคต.) ทั่วโลก
 10. สมาชิกสามารถซื้อสินค้าและบริการ ในราคาพิเศษ และได้รับส่วนลดพิเศษ ในร้านค้าต่างๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการโปรโมชั่นกับทางสมาคมฯ
 11. สมาชิกมีสิทธิ์เข้าร่วมในการออกบูธ แสดงสินค้ากับสมาคมฯ ในงานแสดงสินค้าต่างประเทศและในประเทศที่สมาคมฯ เข้าร่วม ตามเงื่อนไขสมาคมฯกำหนด
 12. ได้รับอัพเดทข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมฯ เช่น รายงานยอดส่งออกของอุตสาหกรรมเครื่องประดับอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และสรุปสิ้นปี
 13. ได้รับบทความ บทวิเคราะห์ สภาวะอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงินทั่วโลก โดยผู้เชี่ยวชาญจาก World Silver Institute ทุกปี
 14. สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็นผ่านสมาคมฯไปยังหน่วยงานรัฐ หรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค ต่างๆในการดำเนินธุรกิจส่งออกเครื่องประดับเงินของท่าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร