สิทธิประโยชน์บางส่วนที่สมาคมฯ ดำเนินการให้แก่สมาชิก มีดังนี้

  1. สนับสนุน ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสมาชิกของสมาคม เพื่อปกป้องและรักษาประโยชน์ร่วมกันในทางการค้า
  2. จัดสัมมนาด้านวิชาการในด้านต่างๆ อาทิ การตลาด การผลิตฯ เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
  3. จัดหางบสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อนำคณะสมาชิกไปร่วมออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดใหม่ อาทิ โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-Active) พ.ศ. 2556-2558
  4. การออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมอัญมณี เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการนำเข้าหรือขายอัญมณี ทองคำขาว ทองขาว เงินและพาลาเดียม (ภ.พ.01.5) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ
  5. จัดทำ Website สมาคมฯ โดยมีการจัดทำรายชื่อสมาชิก มีพื้นที่ให้สมาชิกได้นำเสนอชิ้นงานของบริษัท เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทท่านสมาชิกทางหนึ่ง
  6. การจัดหาอัตราค่าขนส่งสินค้าราคาพิเศษสำหรับงานแสดงสินค้าที่ประเทศฮ่องกง ซึ่งลดค่าขนส่งได้กว่า 30% จากอัตราปกติ
  7. การจัดหาโรงแรมราคาพิเศษสำหรับงานแสดงสินค้าที่ประเทศฮ่องกง
  8. ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

ดาวน์โหลดใบสมัคร