“สมาคมซิลเวอร์ ขอ สสว. ให้ช่วยเหลือ สนับสนุนสมาชิกรายย่อยเครื่องเงินไทย”

28 October 2019

สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย (TSEA) เล็งเห็นว่า สำนักงานส่งเสริมรัฐวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุน ผู้ประกอบการรายย่อยของประเทศไทย สมาคมฯจึงได้ขออนุญาตเข้าพบและหารือ ผู้บริหารสสว. เพื่อขอความช่วยเหลือ และการสนับสนุนให้กับ ผู้ประกอบการเครื่องประดับเงินไทยรายย่อย SMEs

สาเหตุเนื่องจากยอดส่งออกเครื่องประดับเงิน(Silver Jewelry)ได้ลดลงในอัตราที่น่าเป็นห่วงมากตั้งแต่ มกราคม-กันยายน 2562 ซึ่งในอดีต ไทยเคยเป็นประเทศที่ส่งออกเครื่องประดับเงินไปต่างประเทศเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ปัจจุบันตามหลัง อินเดีย และจีน  ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตและส่งออกเครื่องประดับเงินนั้น สร้างแรงงานและอาชีพให้กับประเทศอย่างมหาศาล

ทั้งนี้  นายกสมาคมฯ คุณกิตติศักดิ์ อุดมแดงอร่าม ร่วมกับเลขาธิการ คุณเธียรพันธ์  บุญทรงษีกุล และคณะ ได้รับการต้อนรับ จากท่าน ผอ. วชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายให้บริการ SMEs รักษาการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานและสถานการณ์ และได้หารือ พร้อมเสนอความร่วมมือเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงิน โดยย่อ ดังนี้

  • การทำโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการเครื่องประดับเงิน ซึ่งส่วนใหญ่ มีเครือข่าย และร่วมมือ กับช่างฝีมือแรงงานในระดับครัวเรือนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่างๆ ซึ่งมีศักยภาพและฝีมือในการผลิตเครื่องประดับเงินในระดับมาตรฐานส่งออก แต่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ
  • การขยายฐานการตลาดในประเทศให้แพร่หลายมากขึ้น เน้นสร้างการรับรู้สินค้าเครื่องประดับเงิน เพื่อให้คนในประเทศรู้จักและหันมาสนใจบริโภคเครื่องประดับเงินมากขึ้น เพราะเป็นสินค้าที่ผลิตโดยช่างฝีมือคนไทย อีกทั้งยังมีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นสินค้าหลักในการส่งออกของไทยติดอันดับมูลค่าส่งออกสูงสุด 1 ใน 5 ของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน มีผู้บริโภคคนไทย หันมาสนใจบริโภคสินค้าเครื่องประดับเงินเพิ่มมากขึ้นแต่ยังขาดการรับรู้อีกมาก
  • การขยายฐานการตลาดในต่างประเทศ โดยการพาผู้ประกอบการผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินในระดับ SMEs เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเครื่องประดับหลักของโลก เช่น ฮ่องกง, อิตาลี่ Vicenza,สหรัฐอเมริกา JCK และตลาดใหม่อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูง และการขยายตลาดส่งออกให้มากขึ้น
  • การขอให้ช่วยสนับสนุน นโยบาย ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับวัตถุดิบ “เนื้อเงิน” เพื่อสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งของไทย เช่นอินเดียและจีน ได้มากขึ้น

#กันยายน2562 #ส่งออกเครื่องเงิน #สสว. #สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย