Workshop “การถ่ายภาพเครื่องประดับ ด้วยแสงธรรมชาติ” รุ่น 2

18 August 2018
The Hotel Clover Asoke
Share

เปิดแล้วรุ่น 2 กับกิจกรรม “Workshop การถ่ายภาพเครื่องประดับด้วยแสงธรรมชาติ รุ่นที่ 2”

เพื่อให้ท่านสมาชิกมีความเข้าใจในหลักการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน เทคนิคการใช้กล้อง หรืออุปกรณ์การถ่ายภาพที่มีอยู่ ตลอดจน การใช้ แสงธรรมชาติ การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ และเทคนิค การปรับแต่งภาพ เพื่อให้ได้ภาพสินค้าที่มีความสวยงาม และสามารถสื่อสารไปยังลูกค้าของท่านสมาชิกให้มีความประทับใจ ในสินค้าได้มากยิ่งขึ้น

ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลาการอบรม 10.00-16.30 น.
ณ The Hotel Clover Asoke, R Floor ซอยสุขุมวิท 16 (ด้านหลัง 7-Eleven)

รับจำนวน 20 บริษัท ค่าอบรมบริษัทละ 3,500.00 บาท
(สำหรับ 2 ท่าน : 2 Coffee Break / Lunch)